กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

12 มกราคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร)

              การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป.บริหาร) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จัดโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปภัมภ์ฯ ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2565 การจัดอบรมดังกล่าวสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรทุกระดับในเชิงรุกให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  และแผนปฏิบัติการฝึกอบรมประจำปี 2565 เพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย ผู้ว่าการ กปภ. ณ สำนักงาน กปภ.สาขาสมุทรสาคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน