การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 10/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 10/2564

30 ธันวาคม 2564


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 10/2564

  นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย.นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  (อธิบดีกรมอนามัย) นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ และนายอดุลย์  แสงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)เลขานุการ

    มีวาระในการพิจารณา ดังนี้

1. แผนการประชุมและแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ปี 2565
มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

          2. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

          3. รายงานผลการสอบทานกระบวนการ: การจัดทำรายงานทางการเงิน ปี 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน