การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารผลิตน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การบริหารจัดการน้ำดิบ การควบคุมคุณภาพน้ำ การดำเนินการตามแผนงานเพื่อเร่งหาผู้ใช้น้ำ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของกปภ. เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และการรักษามาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-๑๙ มาตรฐานการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อรักษาสภาพการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC )

 
เลื่อนขึ้นข้างบน