การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแซะ และผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแซะ และผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าแซะ และผู้ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นายธีระพล โชคคณาพิทักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการและหัวหน้างานผลิต ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน ๑๒๐ ขวด ให้กับโรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อให้บริการน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ตัวแทนผู้รับมอบน้ำดื่ม จากโรงพยาบาลท่าแซะ กล่าวชื่นชมและขอขอบพระคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่ดีมาโดยตลอด เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงาน และการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน