การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพืนที่ตรวจสอบระบบท่อประปา เพือเตรียมรีบเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพืนที่ตรวจสอบระบบท่อประปา เพือเตรียมรีบเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพืนที่ตรวจสอบระบบท่อประปา เพือเตรียมรีบเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของระบบน้ำประปา ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมการรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน