ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่าย โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านธาตุ กปภ.สาขาเชียงคาน และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่าย โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านธาตุ กปภ.สาขาเชียงคาน และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565

25 พฤศจิกายน 2564


ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่าย โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านธาตุ กปภ.สาขาเชียงคาน และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการ Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565

             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  นายทรงพล พนาลิกุล ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่าย โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านธาตุ กปภ.สาขาเชียงคาน และให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) ประจำปีงบประมาณ 2565โดยเป็นการต่ออายุที่โรงกรองแม่ขาย และสมัครเข้าโครงการฯ ใหม่ได้แก่ โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านธาตุ โดยได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ กปภ.สาขาเชียงคานจะได้นำข้อแนะนำไปปรับปรุง และดำเนินการตามแนวทาง WSP  11 ขั้นตอนให้ครบถ้วน และปรับปรุงด้านกายภาพ ให้มีความพร้อมยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน