มท.2 แนะลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 แนะลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

17 พฤศจิกายน 2564


มท.2 แนะลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2564 โดยใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้เร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย พร้อมแนะนำประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19         

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ประเพณีลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) มีการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงปี 2564 ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"เน้นการจัดงานปลอดภัย (Safety)และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)ตามแนวทางมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมช่วยกันรักษาแหล่งน้ำ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้เร็ว ลดขนาดและจำนวนกระทงลง ตามแนวคิด "1 ครอบครัว 1 กระทง" หรือ "1 หน่วยงาน 1 กระทง"เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าเสียควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น การล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา ของ กปภ. ที่มีการติดตามและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการผลิตและส่งจ่ายตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งคำนึงถึงสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยต่อสุขภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน