กปภ.รับสมัครผู้ว่าการ ภารกิจ...พลิกโฉมประปาไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.รับสมัครผู้ว่าการ ภารกิจ...พลิกโฉมประปาไทย

02 พฤศจิกายน 2564


กปภ.รับสมัครผู้ว่าการ  ภารกิจ...พลิกโฉมประปาไทย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. แทนนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 มีนาคม 2565ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน - วันที่ 22 ธันวาคม 2564

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปภ. ฉบับลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศดังกล่าว มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร กรณีผู้สมัครที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐจะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐนั้น กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคเอกชนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์กรเต็มเวลา และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งต้องเป็นองค์กรเดียวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีเอกสารรับรองการดำรงตำแหน่ง งบการเงินรายงานประจำปี และแผนผังแสดงตำแหน่งงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ ระหว่าง 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pwa.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2551 8906 และ 0 2551 8907

 
เลื่อนขึ้นข้างบน