มท.2 ย้ำ กปภ. จัดการน้ำให้เพียงพอ บูมเมืองท่องเที่ยวชายแดน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ย้ำ กปภ. จัดการน้ำให้เพียงพอ บูมเมืองท่องเที่ยวชายแดน

25 ตุลาคม 2564


มท.2 ย้ำ กปภ. จัดการน้ำให้เพียงพอ บูมเมืองท่องเที่ยวชายแดน

        นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ณ กปภ.สาขาบึงกาฬ พร้อมมอบนโยบายการวางแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำและน้ำดิบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจ สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายแดนอย่างยั่งยืน

        นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ กปภ. ณ กปภ.สาขาบึงกาฬ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ว่า ได้กำชับให้ กปภ. วางแผนบริหารจัดการแหล่งน้ำและน้ำดิบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนควบคู่กับการสร้างสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนเน้นย้ำให้ กปภ. จัดทำแผนและระบบการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร ต้นทุนการผลิต และสามารถส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดให้แก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชายแดนที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงศักยภาพและบูรณาการการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้ดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวชายแดนอย่างยั่งยืน

         นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. พร้อมขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชน ตลอดจนยินดีให้การสนับสนุนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และทักษะเฉพาะด้านของวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาสะอาดและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับสาธารณูปโภคในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน