ผอ.กปภ.ข.4 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด มุ่งเดินหน้าปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย กปภ. ด้วยความสุจริต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.ข.4 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด มุ่งเดินหน้าปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย กปภ. ด้วยความสุจริต

21 ตุลาคม 2564


ผอ.กปภ.ข.4 มอบนโยบายแก่ผู้บริหารในสังกัด มุ่งเดินหน้าปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย กปภ. ด้วยความสุจริต

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ร่วมประชุมมอบนโยบายในการทำงานในปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขา และหัวหน้างานในสังกัด กปภ.ข.4 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 และผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสเริ่มการทำงานในปีงบประมาณ 2564 พร้อมแจ้งให้ทุกสายงานรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องตามแนวทางและนโยบายของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 
ในการนี้ ผอ.กปภ.ข.4 ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามตามแผนและภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่เรียก-ไม่รับสินบน ช่วยกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร รวมทั้งมุ่งมั่นในการบริหารงานเพื่อให้สำเร็จตามพันธกิจของ กปภ. รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการทำงานเป็นทีม พนักงานสามารถนำองค์ความรู้ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน