กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

13 กันยายน 2564


กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔
 
              นายวิชาญ พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด น้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่อง ๑๒ ข้อคิด ในการใช้ชีวิต มาเผยแพร่แก่พนักงาน สื่อสารเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผ่านสื่อวิดีทัศน์เรื่อง ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ,ระบบคิดฐานสอง,ความขัดแย้งทางผลประโยชน์,คุณธรรมจริยธรรม และ 5 ให้ด้วยใจบริการ  ติดตามผลการดำเนินงานของกปภ.สาขาฮอด ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ ๔ /๒๕๖๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวณัฐรุจีกานต์ อินภาโรจน์ นักบัญชี ๖ จากนั้นได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือตามที่กปภ.กำหนด และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔
 
.........................
 
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด 
นายวิชาญ พรมมา ผจก.กปภ.สาขาฮอด พร้อมทีมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน