กิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 12/2564” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 12/2564”

16 กันยายน 2564


กิจกรรม “Morning Talk (สนทนายามเช้า)  ครั้งที่ 12/2564”

วันพฤหัสบดีที่ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายจเร  โสมาพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน พร้อมด้วย หัวหน้างาน,พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรม "Morning Talk (สนทนายามเช้า) ครั้งที่ 12/2564" ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน กิจกรรมในครั้งนี้ได้พบปะสนทนาระหว่างกัน ดังนี้
          1.สรุปผลการดำเนินงาน
          2.มอบหมายและติดตามงาน 
          3. ศูนย์ราชการสะดวก
          4.บริหารจัดการน้ำสูญเสีย
          5. มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย
          6. เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
          7. การเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย
เป็นต้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพพร้อมนำองค์กรสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน