กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

16 กันยายน 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี ผช.ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้พูดคุยถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 งวด 11 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564 พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้างานและพนักงาน เพื่อให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ และกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นของประจำไตรมาส 4/2564 ได้แก่นายจรงฤทธิ์ เรืองเดช นายช่างโยธา 6 สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 ซึ่งเป็นพนักงานผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน