กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาพังงา จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564

กปภ.สาขาพังงา ภายใต้การดำเนินงานโดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยนายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการฯ  ได้ถ่ายทอดนโยบาย ค่านิยม กปภ. วิสัยทัศน์ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงความสื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล #ที่นี้...องค์โปร่งใส เพื่อปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้เน้นย้ำเรื่อง

1. นำเสนอข้อสั่งการจากท่านรักษาการผู้ว่าการ กปภ.

2. รายงานติดตามผลเรื่องน้ำสูญเสีย และแผนการจัดการน้ำสูญเสีย

3. โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP

4.การเฝ้าระวังภัยแล้ง และวางแผนการทำงานในปี 2564

5. นำเสนอความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน

6.รายงานผลการปฎิบัติงานประจำ 6 เดือนที่ผ่านมา

 7.งานติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละงาน

    - งานบริการเรื่องการขยายเขตและผู้ใช้น้ำเพิ่ม

    - งานผลิตเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

    - งานจัดเก็บรายได้เรื่องการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่และการติดตามหนี

      เสียการขโมยลักใช้น้ำ

    - งานอำนวยการเรื่องการจัดกิจกรรมเติมใจและกิจกรรมอื่นๆต่อไป

9. มาตราการป้องกันโควิด-19 และมาตรการการงดรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่

10.การเฝ้าระวังและป้องกันโรค โควิด-19

ทั้งนี้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่ นายวีรศักดิ์ เอื้อสุนทร ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำ 5

 
เลื่อนขึ้นข้างบน