การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564

14 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564

 

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุคนธ์ ชูรักษา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน ปี 2564  ณ โรงกรองน้ำกปภ.สาขาจันดี  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบท่อภายใน ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค น้ำสะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าน้ำประปา ขยายความเชื่อมั่นให้แก่ อปท. และประชาชน รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล "ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำประปาใช้" การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างหน่วยงานและสร้างความประทับใจให้กับ อปท.เป็นอย่างยิ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน