ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปากรณีเร่งด่วน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปากรณีเร่งด่วน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13

12 กันยายน 2564


ผู้ว่าการ กปภ. ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปากรณีเร่งด่วน ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี คลอง 13

   นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสี และกลิ่นไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ กปภ.สาขาธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ได้แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยหลักวิชาการ โดยเน้นย้ำให้ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญโดยมีผู้บริหารจาก กปภ. นำโดย นายสุทธิศักดิ์  ศรีหอม ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 2 และนายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีน้ำประปามีสีและกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยผู้ว่าการฯ ได้มอบนโยบายว่า "น้ำประปาที่ถึงบ้านลูกค้า ต้องใส สะอาด และปลอดภัย"

   กปภ.สาขาธัญบุรี ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ทั้งจาก กปภ.เขต 2 และ กองควบคุมคุณภาพน้ำ ในการแก้ไขปัญหาน้ำดิบด้อยคุณภาพ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากกรมชลประทาน ในการผลักดันน้ำเสียในคลองระพีพัฒน์ คลอง 13 ปัจจุบัน กปภ.สาขาธัญบุรี ได้มีการเพิ่มขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเพื่อให้การผลิตน้ำประปามีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งในบริเวณต้นทาง (สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี  คลอง 13) คุณภาพน้ำประปาได้กลับมาเป็นปกติแล้ว โดยในวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 2564 และวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 2564 ทีมงาน กปภ.สาขาธัญบุรี ได้ลงพื้นที่เปิดระบายน้ำประปาเดิมออกเพื่อรับน้ำประปาใหม่เข้าเส้นท่อ ทำให้น้ำประปาใสสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำหน้ามาตรวัดน้ำ พร้อมทั้งชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
   ทั้งนี้ กปภ.สาขาธัญบุรี ต้องขออภัยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ และหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาธัญบุรี โทร 0-2577-2512 หรือ PWA Contact Center 1662

 

มุ่ง – มั่น - เพื่อปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน