การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 5/2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 5/2564

04 สิงหาคม 2564


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 5/2564

นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 29-กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย.นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมอนามัย) นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ และนายอดุลย์  แสงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
มีวาระในการพิจารณา ดังนี้
1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ไตรมาส 3/2564
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2564 – 2566) ทบทวนปี 2565 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2565
3. แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของสำนักตรวจสอบ กปภ. ระยะยาว 3 ปี (2564 – 2566) ทบทวนปี 2565 และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ประจำปี  2565
4. ทบทวนนโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. พ.ศ. 2564
มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้าการกำหนดราคากลางของ กปภ.
2. ผลการติดตามการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำไตรมาส 2/2564
3.  รายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบ ไตรมาส 3/2564
4. รายงานผลการตรวจสอบระดับความสำคัญสูงที่มีนัยสำคัญ ไตรมาส 3/2564 กรณีมาตรวัดน้ำตาย ชำรุด หรือเดินผิดปกติเกิน 3 เดือน ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
5. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนมิถุนายน 2564
6. รายงานผลการสอบทาน กระบวนการ : การจัดทำรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2  ปี 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน