กปภ. เข้มมาตรการโควิด-19 ปรับรูปแบบให้บริการออนไลน์ทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เข้มมาตรการโควิด-19 ปรับรูปแบบให้บริการออนไลน์ทั่วประเทศ

13 กรกฎาคม 2564


กปภ. เข้มมาตรการโควิด-19 ปรับรูปแบบให้บริการออนไลน์ทั่วประเทศ

    นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ยกระดับมาตรการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นย้ำปฏิบัติตามหลักการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แนะประชาชนทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง การสัมผัสระหว่างกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

    นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน แนวโน้มของผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) นั้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กปภ. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ดังนี้

    มาตรการให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 โดยหน่วยงานสังกัดสำนักงานใหญ่ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) หรือหน่วยงานที่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ให้ดำเนินมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทั้งหมดหรือให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ และหน่วยงานที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นให้ดำเนินการพิจารณาเพิ่มจำนวนพนักงานให้ทำงานที่บ้านมากขึ้น ให้มีพนักงานปฏิบัติงานที่สำนักงานน้อยที่สุดตามความจำเป็นของลักษณะงาน เพื่อลดจำนวนพนักงานที่ประจำอยู่ในสถานที่ทำงาน การสลับเวลาทำงาน หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมโดยพิจารณาให้เพียงพอต่อภารกิจในการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น หรือเอกสารรับรองความจำเป็นจากหน่วยงานต้นสังกัดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 

    อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทาง การสัมผัสระหว่างกัน และเป็นการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19
ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ  (3) PWA Line Official @PWAThailand หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน