โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำโพธาราม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำโพธาราม

08 เมษายน 2564


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำโพธาราม

                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชยา หงสกุล รักษาการ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 โดยมีทีมวิทยากร จากงานผลิต กปภ.สาขาสมุทรสาคร และ กปภ.ข.3 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการผลิตน้ำประปา , การใช้งานเทคโนโลยีระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) และการทดสอบคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต ตระหนักถึงการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน