กปภ. จัดอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จัดอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564"

18 มีนาคม 2564


กปภ. จัดอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564"

        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายกฤษฎา  ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2564" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมรับฟังผ่านการไลฟ์สดทาง Facebook กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปภ. โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิรักษ์ แสงทอง วิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ยกระดับการบริหารงานและการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

        โดยรักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ได้เน้นย้ำให้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกคน ทุกระดับชั้น มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ และร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ระบุ "ให้หน่วยงานภาครัฐ กำหนดตัวชี้วัดการกำกับดูแลการประเมิน ITA ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลการประเมิน ITA"

        ทั้งนี้ รักษาการแทนผู้ว่าการ ได้สั่งการให้ผู้บริหารทุกสายงาน ร่วมมือกันถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้พนักงานในสังกัด ได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการประเมิน ITAให้มากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง การสื่อสารต่างๆอันจะช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกปภ. โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หลักของ กปภ. อย่างเป็นระบบต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน