มท.3 มอบนโยบายบอร์ด กปภ. ชุดใหม่ ย้ำพัฒนาโครงข่ายน้ำประปาในภูมิภาคเพื่อประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 มอบนโยบายบอร์ด กปภ. ชุดใหม่ ย้ำพัฒนาโครงข่ายน้ำประปาในภูมิภาคเพื่อประชาชน

26 มีนาคม 2564


มท.3 มอบนโยบายบอร์ด กปภ. ชุดใหม่ ย้ำพัฒนาโครงข่ายน้ำประปาในภูมิภาคเพื่อประชาชน

               นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการการกระปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชุดใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ย้ำต้องทำงานเชิงรุก เพิ่มเขตพื้นที่บริการประปาให้ทั่วถึง ควบคุมคุณภาพน้ำได้มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำและจัดหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น เตรียมมาตรการพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็ม

              นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิต ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ได้มอบนโยบายแก่ กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา ในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการพี่น้องประชาชนโดยสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 7 ข้อ ดังนี้ 1. เตรียมการขยายการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำและการเติบโตของชุมชนที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอย่างทั่วถึง 2. เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและลดค่าใช้จ่าย 3. ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียเพื่อให้มีปริมาณน้ำกลับคืนมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น 4. ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุน เร่งพัฒนาแหล่งน้ำดิบ วางโครงข่ายการจัดการน้ำ (WaterCluster)และบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งเป็นงานเร่งด่วนและเร่งรัดแก้ปัญหาน้ำเค็ม 5. ดูแลตรวจสอบการผลิตน้ำให้มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก 6. พัฒนาระบบประปารองรับการขยายตัวในพื้นที่ภูมิภาคในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และ 7. เร่งรัดทุกโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ได้ย้ำให้ กปภ. ทำงานเชิงรุก รวดเร็ว และเน้นการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งจะส่งผลให้งานสำเร็จและเดินหน้าต่อได้ เป็นประโยชน์ต่อทั้งการขับเคลื่อนองค์กรและให้บริการแก่ประชาชน

              นายธนาคม จงจิระ ประธานคณะกรรมการ กปภ.กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ กปภ. พร้อมรับนโยบายนำไปแปลงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อถ่ายทอดให้ผู้บริหารและพนักงานของ กปภ. รับไปดำเนินการต่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนสอดคล้องไปกับแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน