กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

05 มีนาคม 2564


กปภ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ช่วยผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า

            นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ สภาพอากาศร้อนแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วง หลายพื้นที่เริ่มเกิดสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค กปภ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านน้ำประปาครบวงจร ได้ร่วมมือกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ปี 2564 โดย กปภ. ได้เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2546 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่า ณ จุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค 234 สาขาทั่วประเทศ ให้แก่รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำประปาฟรีแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 165 ล้านลิตร มูลค่า 3.1 ล้านบาท รวมทั้ง กปภ. จะสำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดผ่านการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจของ กปภ. ที่มีการประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่ามีน้ำประปาเพียงพอตลอดช่วงแล้งนี้ พร้อมจัดเตรียมกำลังคน เครื่องสูบน้ำ รถยนต์บรรทุกน้ำ ให้บริการประชาชนทุกเมื่อ สอดคล้องไปกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้แต่ละจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ

            รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. จะเดินหน้าและเร่งรัดโครงการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ พบท่อแตกรั่วให้รีบแจ้งทันที และหากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน