กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

18 กุมภาพันธ์ 2564


กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42  อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กปภ. ประกาศเจตนงและลงนามพันธะสัญญาในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กปภ. พร้อมก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขา จำนวน 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกันประกาศเจตจำนง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์และลงนามพันธะสัญญา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบ VDO Conference ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. และ กปภ.เขต 1-10

          ในการนี้ รักษาการแทนผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ร่วมสร้าง กปภ. ให้เป็นองค์กรชั้นนำ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และเพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้คำมั่นว่าจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมุ่งปลูกฝังค่านิยม "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" เพื่อขับเคลื่อน กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" โดยยึดหลักชี้นำสำคัญ ดังนี้

          "มุ่งเน้นคุณธรรม" ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน สอดคล้องกับสิทธิการรับรู้ของประชาชน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่นและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ตลอดจนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขที่นำความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นใน กปภ.

          "มั่นใจคุณภาพ" ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการพัฒนากระบวนงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมใส่ใจพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการทำงานเชิงรุก ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของน้ำประปาและการให้บริการ

          "เพื่อสุขของปวงชน" สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ บริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน และมีจิตสาธารณะร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายที่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน