กปภ. ช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำประปา 10% บรรเทาผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำประปา 10% บรรเทาผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

18 มกราคม 2564


กปภ. ช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำประปา 10% บรรเทาผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายภาครัฐ ลดค่าน้ำประปา 10% ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เฉพาะที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564 บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 4.55 ล้านราย ลดค่าครองชีพได้กว่า 257 ล้านบาท 
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นได้ขยายขอบเขตอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วน (เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกใหม่ โดย กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำประปาตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ไฟฟ้า น้ำประปา และอินเทอร์เน็ต) สำหรับประชาชนทั่วไป ด้วยการลดค่าน้ำประปา 10% ช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 2 เดือน ได้แก่ ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) โดยจะปรากฎข้อความ "ส่วนลดค่าน้ำ 10% ตามนโยบายของรัฐบาล" ในใบแจ้งค่าน้ำทั้งสองเดือน ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการดังกล่าวจะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4.55 ล้านราย หรือช่วยลดค่าครองชีพได้กว่า 257 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ COVID–19 กปภ. ขอแนะนำให้ประชาชนชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ กปภ. เปิดให้บริการทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th (2) PWA Line Official : @pwathailand (3) แอปพลิเคชัน PWA 1662 อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้น้ำต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน