กปภ. สนับสนุนน้ำประปาแก่ ศบค.มท. ผนึกกำลังร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สนับสนุนน้ำประปาแก่ ศบค.มท. ผนึกกำลังร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

29 ธันวาคม 2563


กปภ. สนับสนุนน้ำประปาแก่ ศบค.มท.  ผนึกกำลังร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

                 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนับสนุนภาครัฐเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อให้บริการน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภค ณ ศบค.มท. ส่วนหน้า จ.สมุทรสาคร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย           
 
                นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงหมาดไทย และจังหวัดในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการจัดตั้ง ศบค.มท. ส่วนหน้าขึ้นเพื่อบูรณาการการปฏิบัติสนับสนุนและติดตามการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของ ศบค.มท. และข้อสั่งการของรัฐบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และระยอง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563โดยใช้พื้นที่วัดราษรังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อยู่ห่างจากจุดควบคุมการแพร่ระบาด (ตลาดกุ้ง จ. สมุทรสาคร) ประมาณ 8 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ศบค.มท. ส่วนหน้า ได้กำหนดรูปแบบการดำเนินการจะใช้ระบบประชุมทางไกล    กับ 6 จังหวัดดังกล่าว ส่วนเจ้าหน้าที่จะอยู่ประจำในศูนย์เท่านั้น โดยมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ใกล้ชิด

             รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า กปภ. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านน้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแก่ประชาชน ได้สนับสนุนระบบน้ำประปาให้แก่ ศบค.มท. ส่วนหน้า เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดย กปภ.สาขาสมุทรสาคร ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,500 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อให้บริการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ กปภ. เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนระบบน้ำประปา รวมทั้งบุคลากร ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน