กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

07 ธันวาคม 2563


กปภ. เปิดบริการใหม่ ขอติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พัฒนาบริการรับคำขอติดตั้งระบบน้ำประปาและไฟฟ้าเบ็ดเสร็จได้ในคำขอเดียวกัน โดยผู้ประสงค์ที่จะขอติดตั้ง ฯ สามารถยื่นคำขอได้ทั้ง 2 หน่วยงาน ที่เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th หรือ กฟภ. www.pea.co.th (E-Service) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเริ่ม 7 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า กปภ. สนองนโยบายรัฐบาลที่เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค กปภ. และ กฟภ. ในฐานะผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการจึงร่วมมือกันยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบขอติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์เบ็ดเสร็จในคราวเดียว โดยผู้ประสงค์ที่จะใช้บริการขอติดตั้ง ฯ สามารถยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th เลือกหัวข้อ "ระบบขอใช้น้ำประปาผ่านเว็บไซต์" หรือ เว็บไซต์ ของ กฟภ. www.pea.co.th เลือกหัวข้อ "E-Serviceขอใช้ไฟฟ้า/ประปา" (E-Service)ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามสถานะการดำเนินการได้ โดยเลือกหัวข้อเดียวกันกับการยื่นคำขอด้วยการกรอก "เลขที่คำร้อง" เพื่อค้นหา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและได้รับบริการที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถขอคำแนะนำการใช้บริการได้ที่ กปภ. และ กฟภ.สาขา ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662และ PEA Call Center โทร. 1129

 
เลื่อนขึ้นข้างบน