ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก"

02 ธันวาคม 2563


ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก"

                  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมด้านการลดน้ำสูญเสียขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก"

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในงานควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา และสามารถวิเคราะห์การลดอัตราน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธภาพ

 

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน