กปภ. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

29 ตุลาคม 2563


กปภ. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง แบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

            การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาดอย่างยั่งยืน พร้อมการปฏิบัติตนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal       

           นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุและร่องความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ฝนตกหนักประสบปัญหาน้ำท่วม รวมไปถึงสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีน้อยลงจนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำให้มากขึ้น และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกัน อาทิ การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ และการจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 นี้ กปภ. ในฐานะผู้ผลิตและให้บริการน้ำสะอาดบริการประชาชนใน74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Norma lสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 ถึง 2 เมตร และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ งดใช้กระทงโฟม เปลี่ยนมาใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กาบกล้วย ใบตอง ดอกไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีน้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเก็บขึ้นมาได้ง่าย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้ำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อเป็นการลดมลพิษทางน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป 

           รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา" อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข

 
เลื่อนขึ้นข้างบน