กปภ. ดูแลคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด. ไตรมาส 3 คืบหน้า 37 แห่ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ดูแลคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด. ไตรมาส 3 คืบหน้า 37 แห่ง

28 สิงหาคม 2563


กปภ. ดูแลคุณภาพน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ตชด. ไตรมาส 3 คืบหน้า 37 แห่ง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร "โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" มีความคืบหน้าทั่วประเทศ 37 แห่ง

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ซึ่งน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ กปภ.ได้มีส่วนร่วมในการเข้าดำเนินงานด้านน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 -  เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 37 แห่ง ทั่วประเทศ อาทิ รร.ตชด.ตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รร.ตชด.บ้านชายควน ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ รร.ตชด.บ้านแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้เข้าดำเนินการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเก็บตัวอย่างน้ำณ โรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมทั้งดูแลคุณภาพน้ำประปาที่เป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการบริโภคภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ทั้งนี้ กปภ. นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ ส่งให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. และพร้อมสนับสนุนให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้าน CSR ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและประชาชนนอกเขตบริการให้ได้บริโภคน้ำดื่ม สะอาด และปลอดภัย ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน