กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2563


กปภ.สาขาพยุหะคีรีได้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี  นำโดยนายนรินทร์ จันทรังษี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี และ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยพนักงาน กปภ. ได้จัดโครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  (DSM) โดยได้ทำพิธีเปิดโครงการ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างองค์ความรู้ เรื่องการใช้น้ำ การประหยัดทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า.  เพื่อให้นักเรียน เยาวชนสามารถเรียนรู้ระบบการประหยัดน้ำในห้องน้ำของโรงเรียน ที่ใช้อยู่ในกิจวัตรประจำวัน อันนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน