ตู้ กปภ. ปันสุข เราพร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ยามวิกฤต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ตู้ กปภ. ปันสุข เราพร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ยามวิกฤต

14 พฤษภาคม 2563


ตู้ กปภ. ปันสุข  เราพร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้ยามวิกฤต

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้ง "ตู้ กปภ. ปันสุข" ภายในสำนักงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบ่งปันอาหาร น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ยากไร้รอบพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน
 
          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก กปภ. ตระหนักถึงความเดือดร้อนและห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย กปภ.สาขาที่มีศักยภาพเพียงพอและและสถานที่เอื้อต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ร่วมกันจัดตั้ง "ตู้ กปภ.ปันสุข" ภายในสำนักงานของ กปภ.สาขา สำหรับแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ไข่ไก่ นม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนรอบพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ตลอดจนผู้ที่ขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เกิดการแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน ทั้งนี้ "ตู้ กปภ. ปันสุข" จะตั้งไว้ภายในสำนักงานของ กปภ.สาขา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ช่วยเติมสิ่งของต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยง การฉวยโอกาสกักตุนสิ่งของจากบุคคลบางกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แบ่งปันในตู้ปันสุขตามจุดต่าง ๆ ที่องค์กรเอกชน ส่วนราชการได้จัดตั้งขึ้น เพื่อร่วมส่งต่อความห่วงใยและแบ่งปันน้ำใจให้ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและกระจายไปตามชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19 ให้มีโอกาสได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง
 
          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมแบ่งปันน้ำใจกับ กปภ. สามารถร่วมแบ่งปันอาหาร ของใช้จำเป็นต่าง ๆ ได้ ณ "ตู้ กปภ.ปันสุข" ภายในสำนักงานของ กปภ.สาขา โดย กปภ. มีความยินดีในการส่งต่อน้ำใจของทุกท่านไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน