กปภ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

07 พฤษภาคม 2563


กปภ. เดินหน้าพัฒนาคุณภาพน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

          นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่วประเทศ ยกเว้น (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)ซึ่งน้ำประปาเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ กปภ.ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ในการดูแลคุณภาพน้ำประปาที่เป็นแหล่งน้ำหลักเพื่อการบริโภคภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รวบรวมข้อมูล การสำรวจ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนจัดทำแผนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กปภ. นำทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ ส่งให้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ กปภ. และพร้อมให้ความรู้ คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กปภ. ได้ประสานงานและร่วมวางแผนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์อนามัย และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการเข้าตรวจดูแลคุณภาพน้ำครั้งต่อไป

          นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนและประชาชนนอกเขตบริการ ให้ได้บริโภคน้ำดื่ม สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน