ผู้ใช้น้ำสุขใจ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ใช้น้ำสุขใจ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

23 เมษายน 2563


ผู้ใช้น้ำสุขใจ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2563 แก่ประชาชนในพื้นที่ให้บริการ 234 สาขาทั่วประเทศ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญบริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน ฟรีไม่มีค่าแรง มุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

           นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ)รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่ากปภ. ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"ล่าสุด กปภ. ได้ดำเนิน "โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"โดยส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ. ลงพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อให้มีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี ลดการเกิดน้ำสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน PWA1662และ PWALineOfficial:@pwathailand ซึ่งโครงการดังกล่าว ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว มีผู้สนใจขอเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 12,098 ครัวเรือน (เป้าหมาย 10,000 ครัวเรือน) และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ 4.65 คะแนน (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 4.00 คะแนน)

           นายกฤษฎา ศังขมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ใช้น้ำที่ได้รับบริการจาก กปภ. จะมีระบบประปาภายในบ้านที่อยู่ในสภาพดี มีมาตรฐาน ลดภาระการใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปา รวมทั้งลดปัญหาการสูญเสียน้ำจากการชำรุดของอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน ทั้งนี้หากผู้ใช้น้ำไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน