คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 2/2563

24 มีนาคม 2563


คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 2/2563

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ประชุมครั้งที่ 2/2563เมื่อวันที่ 20มีนาคม 2563

นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของ กปภ. ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประกอบด้วย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (อธิบดีกรมอนามัย) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ นายสมชัย สวัสดีผล กรรมการ และนายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)llเลขานุการlโดยมีวาระในการพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงิน  เพื่อออกงบการเงินของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของ กปภ. ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เบื้องต้น)ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการจัดทำแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ (แผนกลยุทธ์ 3 ปีแผนการตรวจสอบระยะยาวlปี 2564 – 2566 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2564)และมีวาระเพื่อทราบ ได้แก่ เรื่อง รายงานความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปี 2563 รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563รายงานการรับชำระเงินค่าน้ำประปาตามช่องทางต่าง ๆ รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน Enablerด้านที่ 8เลื่อนการจัดอบรมสัมมนา และการให้บริการให้คำปรึกษาช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และอื่นlๆ ณ ห้องประชุม 1508อาคารl1lชั้น 5การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน