กปภ. ลงนาม MOU กับ พช. และ ส.ส.ช. สืบสานผ้าถิ่นไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ลงนาม MOU กับ พช. และ ส.ส.ช. สืบสานผ้าถิ่นไทย

05 มีนาคม 2563


กปภ. ลงนาม MOU กับ พช. และ ส.ส.ช. สืบสานผ้าถิ่นไทย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน" ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ส.ส.ช.) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

        ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กปภ.ได้รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองและผ้าท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การรณรงค์ดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรม กปภ. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)โครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก ตลอดจนเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น สร้างค่านิยมในการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินต่อไปและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีท้องถิ่น

        ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรณรงค์ให้พนักงานของ กปภ.มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสินค้าที่ผลิตโดยชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน