กปภ. จัดโครงการจิตอาสา “ปันเสียง สร้างสุข” และ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จัดโครงการจิตอาสา “ปันเสียง สร้างสุข” และ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ”

31 มกราคม 2563


กปภ. จัดโครงการจิตอาสา “ปันเสียง สร้างสุข” และ “ปฏิทินเก่าให้เรานะ”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)จัดโครงการจิตอาสา "ปันเสียง สร้างสุข" และโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ"เพื่อผลิตหนังสือเสียงให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น และนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากปฏิทินตั้งโต๊ะกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ มอบให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

           ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้จัดโครงการ "ปันเสียง สร้างสุข" เพื่อสร้างหนังสือเสียง โดยผลจากการสำรวจในประเทศไทยมีหนังสือเสียงในห้องสมุดคนตาบอดเพียง 8,000 เล่มเท่านั้น ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับหนังสือทั่วไป ดังนั้นหากมีโอกาสเพิ่มหนังสือเสียงมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งเป็นการขยายโอกาสของ      ผู้บกพร่องทางการมองเห็นมากขึ้นเท่านั้น และโครงการ "ปฏิทินเก่าให้เรานะ" นำปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว มอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ ซึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหายาก ปัจจุบัน  ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต้องใช้แบบเรียนที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น หากใช้งานมากตัวอักษรจะไม่นูนชัดเจนเหมือนเล่มใหม่ อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อคุณภาพให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น รู้จักการเป็นผู้ให้และส่งต่อกำลังใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสา เพิ่มช่องทางในการเรียนรู้อีกหนึ่งช่องทาง ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บกพร่องทางการมองเห็น ทั้งยังร่วมเป็นจิตอาสาแบ่งปันความสุข เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ พร้อมกับมอบโอกาสทางการศึกษา อนาคตที่สดใสแก่ผู้ด้อยโอกาสและสังคมต่อไป

          นายธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ได้ปลูกฝังพนักงานให้มีจิตสาธารณะตามค่านิยมขององค์กร "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน"ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ส่งเสริมให้ดำเนินการอยู่เสมอ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ กปภ. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าที่ดีแก่สังคมไทยตลอดไป อย่างไรก็ตาม หากท่านใดมีปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วหลงเหลืออยู่ หรือประสงค์จะบริจาคในปีต่อ ๆ ไป สามารถจัดส่งโดยตรงได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 
เลื่อนขึ้นข้างบน