กปภ. จับมือพันธมิตรกรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จับมือพันธมิตรกรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง

17 มกราคม 2563


กปภ. จับมือพันธมิตรกรมทางหลวง รวมใจต้านภัยแล้ง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ กรมทางหลวง ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2563 พร้อมสนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย 

          นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง กปภ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตระหนักถึงความต่อเนื่องเพียงพอของน้ำสะอาด            ที่ประชาชนจะต้องได้รับ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภัยแล้ง อาทิ การขุดลอกแหล่งน้ำดิบ สำรวจหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว ตรวจสอบดูแลมาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการประหยัดน้ำในฤดูแล้ง ฯลฯ นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ร่วมมือกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง –การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนน้ำประปาฟรีจัดส่งไปพร้อมกับรถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

        นอกจากนี้ กปภ. ยังได้ร่วมกับกองทัพบกและภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนและรถบรรทุกน้ำของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ภาพรวมของการสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2562 กปภ.ได้สนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมประมาณ 84 ล้านลิตร

        ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยินดีสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมกันช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมทั้งจัดเตรียมภาชนะเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน