มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

25 ธันวาคม 2562


มท.3 ย้ำ โรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้านระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมทำงานโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ ย้ำโรงพยาบาลห้ามขาดน้ำ

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยม กปภ.ว่าจากการรายงานผลการดำเนินงานของ กปภ.แสดงให้เห็นว่า กปภ.มีการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาภัยแล้ง กำหนดมาตรการเตรียมแหล่งน้ำดิบและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำหรับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่มอบให้กับ กปภ. เน้นย้ำให้ กปภ. ให้ความสำคัญกับการให้บริการน้ำประปา "โรงพยาบาล"และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งให้สามารถบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอจนกว่าจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2563ขอให้เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วยระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน ใสสะอาดดื่มได้ ทั้งนี้ให้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงระบบแนวเส้นท่อส่งน้ำที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันและลดปัญหาน้ำสูญเสีย นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำให้บริหารจัดการระบบ Call Centerอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งขอให้ กปภ. เตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลด้วย

          ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อ    การอุปโภค บริโภค อันเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ประชาชนขาดไม่ได้ และขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยได้ชื่นชมการทำงานของ กปภ. ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาองค์กรด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ กปภ. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้กับประชาชนจากการใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน