กปภ. ตรวจสอบค่าความเค็มทุกชั่วโมง ยืนยันไม่กระทบการผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ตรวจสอบค่าความเค็มทุกชั่วโมง ยืนยันไม่กระทบการผลิตน้ำประปา

19 ธันวาคม 2562


กปภ. ตรวจสอบค่าความเค็มทุกชั่วโมง ยืนยันไม่กระทบการผลิตน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันปัญหาน้ำเค็มในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ยืนยันความปลอดภัยด้วยการเก็บตัวอย่างน้ำดิบทดสอบคุณภาพและค่าความเค็ม  (ค่าคลอไรด์) ในทุกชั่วโมง พร้อมบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและลดค่าความเค็มให้อยู่ในมาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน

            ดร.นพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า สถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ำดิบในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อยลง ทำให้ กปภ.สาขา ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา  เพื่อบริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กปภ.สาขาปทุมธานี รังสิต และคลองหลวง  ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบและค่าความเค็ม (ค่าคลอไรด์) ในน้ำดิบ ด้วยการประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการในการรับมือไว้อย่างรัดกุม ทั้งนี้ กปภ.สาขา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดิบเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และค่าความเค็ม (ค่าคลอไรด์) ในน้ำดิบทุกชั่วโมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตและต่อคุณภาพน้ำประปาแต่อย่างใด นอกจากนี้ กปภ. ยังได้บูรณาการความร่วมมือและประสานข้อมูลกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและค่าคลอไรด์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

           ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งผลักดันน้ำช่วยในการลดค่าความเค็มอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดช่วงวิกฤตนี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของ กปภ. ไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน