"กปภ. งดรับของขวัญปีใหม่ ร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

"กปภ. งดรับของขวัญปีใหม่ ร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"

06 ธันวาคม 2562


"กปภ. งดรับของขวัญปีใหม่ ร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"

           การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) งดรับของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสภายในองค์กร ควบคู่กับการปลูกฝังค่านิยมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.เพื่อร่วมสร้างสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

            ดร.นพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปี และเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ นี้ กปภ. ขอขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของทุกท่าน ที่มีต่อ กปภ. ด้วยดีตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการยึดมั่นในความโปร่งใสและเสริมสร้างค่านิยมด้านการป้องกันการทุจริต กปภ.ได้ขอความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง งดการให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือครอบครัวของผู้บังคับบัญชา โดยเปลี่ยนเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน และให้ปฏิบัติตามแนวทางการให้ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อให้มีความชัดเจนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ. ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต ดำรงตนเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

            ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่านไว้เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม กปภ. ขอส่งความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน