ผวจ.จันทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งปี63 แนะการใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างรู้คุณค่าประหยัดและเผื่อแผ่แบ่งปัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผวจ.จันทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งปี63 แนะการใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างรู้คุณค่าประหยัดและเผื่อแผ่แบ่งปัน


ผวจ.จันทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เตรียมพร้อมป้องกันภัยแล้งปี63 แนะการใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างรู้คุณค่าประหยัดและเผื่อแผ่แบ่งปัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ บริเวณฝายยางจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต และที่บริเวณเขื่อนคิรีธาร อ.มะขาม นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำจันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี 2563 เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในปัจจุบันลดน้อยลง ภาคเกษตรขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นต้องการใช้น้ำมากขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัวความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนป้องกันภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตประปา และภาคเกษตร ของจังหวัดจันทบุรี พร้อมแนะให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าประหยัด เผื่อแผ่ เข้าใจและแบ่งปัน

เลื่อนขึ้นข้างบน