"กปภ. - PEA ร่วมลงนามพัฒนาบริการแบบ One Stop Service" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

"กปภ. - PEA ร่วมลงนามพัฒนาบริการแบบ One Stop Service"

02 ธันวาคม 2562


"กปภ. - PEA ร่วมลงนามพัฒนาบริการแบบ One Stop Service"

           นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามร่วมกับ นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่าง กปภ. กับ PEA ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Service) โดยสามารถขอติดตั้งหรือชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ณ สำนักงานของ กปภ. และ PEA ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562

 
เลื่อนขึ้นข้างบน