กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมเรื่องวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมเรื่องวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดประชุมซักซ้อมเรื่องวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดประชุมซักซ้อมเรื่องวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม ๑ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทุกภาคส่วน ให้สามารถดำเนินงานในกระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ และการควบคุมภายใน ที่มีอยู่ในกระบวนการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น    

         ทั้งนี้ นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค ๑ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ วินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับหัวหน้างานและพนักงานสาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ จำนวนกว่า ๗๐ คน

เลื่อนขึ้นข้างบน