การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดย นายศิริทัย สวัสดิ์อารี ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยนางสาวกนิษฐา  นันทจินดา หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และนางนวพรรรษ ครามทอง พนักงานพัสดุ 7 รักษาการหัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โปรซี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการอ่านมาตรให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ขอบเขตการทำงานและสัญญาจ้าง รวมถึงปรึกษาหารือหาทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาการปฎิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน