การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training

กปภ.สาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และนายวินัย ไผ่ทองหน.ผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันกับ  Lab Cluster สุพรรณบุรี นำโดยน.ส. เฉลิมศรี บุญอาจ หนง.8 งคน.3   น.ส. สมฤดี ศรีประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์6และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิมล วราภรณ์พิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์6 กปภ.ข.3 มาอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการซักซ้อมทบทวนการปฎิบัติงานด้านระบบ น้ำดิบ ผลิต สารเคมี คุณภาพน้ำ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดในทุกสถานการณ์ และการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทุกสถานีผลิตน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกปภ.และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan) ประจำปีงบประมาณ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน