กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒


กปภ.สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๖๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายกฤษดา  อินทรวิชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง

    โดยนายกฤษดา  อินทรวิชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อปรังปรุงงานให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น แล้วให้ข้อคิดแก่พนักงานทุกคน ในเรื่องการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ การตั้งใจทำงานเพื่อให้งานที่ทำประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและลุล่วงได้ด้วยดี 

    พนักงานกล่าวรับทราบวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานจากผู้จัดการ 

เลื่อนขึ้นข้างบน