การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 (ครั้งที่2/2563) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 (ครั้งที่2/2563)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน พฤศจิกายน2562 (ครั้งที่2/2563)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 ครั้งที่ 2/2563 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงาน , ภัยแล้ง , กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ในปี63 และนำปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ช่วยกันคิดหาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้ง แจ้งข่าวสารต่างๆ ร่วมทั้ง ค่านิยมองค์กร,แผนความเสี่ยง(BCP)และโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)

เลื่อนขึ้นข้างบน