กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการและการดำเนินงานในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการและการดำเนินงานในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ


กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการและการดำเนินงานในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ

    เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (กปภ.ข.๗) นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๗ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาหนองคาย, กปภ.สาขาบึงกาฬ และ กปภ.สาขาโพนพิสัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๓) ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามโครงการและการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ด้านต่างๆ ได้แก่ การมอบนโยบาย แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการผลักดัน ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP , ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง , รับฟังปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่ , การบรรยายพิเศษ "โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒"

    สำหรับ กปภ.ข.๗ และ กปภ.สาขาในสังกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของ กปภ. อาทิ การผลิต ส่งจ่ายน้ำประปาอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ, การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย "PWA 4.0" และ "Thailand 4.0",  การให้บริการประชาชนผ่าน "PWA Line Official" เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการต่างๆ ของ กปภ. เช่น การตรวจสอบค่าน้ำประปา, พื้นที่หยุดจ่ายน้ำ, การขอบาร์โค้ดเพื่อนำไปชำระกับตัวแทนรับชำระ, การชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิตและเดบิต, แจ้งท่อแตกรั่วหรือปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น และยังได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกจ่ายแก่ผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับ

    ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ กปภ. มีการพัฒนาระบบประปาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการใช้น้ำประปาที่สะอาด สะดวก ทั่วถึง พร้อมกับได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน