ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ และ ผู้อำนวยการ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ และ ผู้อำนวยการ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง


ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ และ ผู้อำนวยการ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ และ ผู้อำนวยการ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

                   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การบริหารงานโดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายคัมภีร์ ปานผดุง ผู้อำนวยการ กองแผนและวิชาการ และ นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูระบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวคลองบางไทร และดูสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการเชียรใหญ่ และร่วมประชุมวางแผนการทำงาน ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และวางแผนด้านการควบคุมในการลดน้ำสูญเสีย พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน