การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม  และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม  และนางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขามหาสารคาม ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 ,ผลการประเมินประปาดีเด่นปี 2562 ,การเตรียมการรับตรวจศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ,การประเมิน ISO,  การควบคุมคุณภาพน้ำ,การเตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้งของ ปี 2563 และให้แนวทางการดำเนินงานปี 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขให้สามารถดำเนินงานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม กปภ.สาขามหาสารคาม

เลื่อนขึ้นข้างบน